Förordningar, Påbud, Placat, Kungörelser, Brev etc.

Tittar man på synonymer för kungörelse så hittar man bl a tillkännagivande, proklamation, anmälan, deklaration, beslut, dekret, edikt, stadga, påbud, författning, förordning, anslag, annons, bulletin.

Här följer en lista av påbud och författningar som finns i mina samlingar

Datum och ortBeskrivning
1715‑03‑15, Stralsund
Påbud angående ett myntetekn, som af koppar blifwer slagit och myntat, til storlek lika med ett femörstycke, hwilket skal giälla En Dal. Silfmt.
1716-01-23, Ystad Påbud om förhöjningen af Carolinernes wärde
1716-03-08, Höllen stad i Norrige Påbud angående de myntetekn som af koppar blifwit slagne och myntade till prägel och storlek sådane som innestående aftryck närmare utwisar, hwilka skole giälla En Daler Silfwermynt stycket.
1716-09-11, Lund Påbud angående Ständernes Obligationers fördelande til mindre sedlar á 25. Dal. silfwermynt stycket.
1716-10-12, Lund Brev angående de nya myntetekn.
1717-01-03, Lund Påbud angående Ständernes Obligationers fördelande af mindre och större sedlar til fem och tijo Dal. silfwermynt stycket.
1717-02-28, Lund Placat angående de gamle mynteteknens inväxlande
1717-04-08, Lund Påbud angående det tredie slags mynteteken
1717-12-07, Lund Påbud om det andra slags mynte = tekns inwäxlande.
1718-12-29, Stockholm Påbud om skillnadens uphäfwande, emellan de stämplade och ostämplade kopparplåtar, samt om de gamla och nya halförars med de så kallade slantars rätta wärde.
1719-02-21, Stockholm Placat om det tridie slags myntetekens, Wett och Wapn kallat, inwäxlande.
1719-05-04, Stockholm Förordning angående nya koppar = rundstyckens gångbarhet i handel och wandel för ett öre kopparmynt stycket.
1719-06-30, Carlberg Påbud angående mynte = sedlarnes och mynteteknens owägerlige gångbarhet.
1722-01-27, Stockholm Placat om myntets öwägerliga gångbarhet.
1723-08-20, Stockholm Förordning angående de ännu oindragne mynteteken.
1724-02-17, Stockholm Förordning angående alla slags oomstämplade myntetekns gångbarhet utan vidare omprägling.
1747-07-22, Stockholm Förordning angående mindre transport-sedlars gångbarhet, samt flere omständigheter, beträffande penningerörelsen i riket.
1761-02-16, Stockholm Kungörelse angående nya tolf daler kopparmynts banco transport-sedlars utgifwande och gångbarhet.
1761-09-01, Stockholm Kungörelse angående the hittils brukade tijo och sex daler kopparmynts banco transport-sedlars indragande och omwäxling emot nya.
1777-01-16, Stockholm Tarif eller uträkning.
1791-08-26, Stockholm Straffet för dem, som efterapa eller förfalska Riksens Ständers Rikgälds Contoirs Sedlar.
1816-06-19, Stockholm Kungörelse angående förbud emot utförsel och nedsmältning af koppar-skiljemynt.
1818-03-18, Stockholm Kungörelse angående fortfarande inskränkning tills widare i utwexlingen af silfwer emot bankens transport-sedlar.
1830-03-01, Stockholm Lag angående myntbestämningen.
1830-12-04, Stockholm Kungörelse angående rikets ständers banks smärre sedlar af 1 och 8 shilingars valeur, från och med 1831 års början.
1855-02-03, Stockholm Svensk författnings-samling No 14. Kungl. Maj:ts rådiga förordning om rikets mynt.


Senast Uppdaterad: 2011-04-17                Copyright © 2004-2011             http://www.tonysmynt.se/