Hedlingers Regentlängd

Johan Carl Hedlinger (1691-1771) var myntgravör vid kungliga myntet i Stockholm 1718-45. Han kom från Schweiz och hade utbildats i Frankrike. Hedlinger räknas som den främste av 1700-talets mynt- och medaljgravörer. Förutom att han graverat många svenska mynt så har han också gjort huvuddelen av medaljerna i den så kallade "Hedlingers regentlängd". Hedlingers regentlängd innehåller 54 stycken kungliga medaljer, nr 1-55 (nr 4 blev aldrig graverad). Den startar med Nr 1 Björn på Håga (830) och avslutas med nr 56 Fredrik I (1720-1751). Se längst ner på sidan för en förteckning över hela regentlängden.
Längst ner på sidan finns ett utdrag ur Hildebrands "Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespenningar Praktmynt och Belöningsmedaljer". Där beskrivs bl a vilka som har graverat de olika medaljerna.

Hedlingers regentlängd, Nr 1, Björn på Håga, 830
Läs om Björn på Håga på wikipedia

Hedlingers regentlängd, Nr 1, Björn på Håga, 830, Brons
BIÖRNO 1 HAVGENSIS REX
1 ANSCHARIVS PRIMVS SVEC APOST BIRCAE BENIGNE EXCIPITVR 829

Hedlingers regentlängd, Nr 39, Sten Sture D.Ä., 1470-1497

ICH står för gravören Johan Carl Hedlinger

Hedlingers regentlängd, Nr 39, Sten Sture D.Ä., 1470-1497, Brons
STENO STVRE SEN ADMINISTR REGNI
39 GVSTAVI EQ AVR ET SEN F E 1471 PACTVM CALMAR 1483 WIBVRG LIBERAT 1495 IVANOGR CAPTVM 1496 MVNVS RESIGN 1497 INTERVM E 1501 M 1503

Hedlingers regentlängd, Nr 45, Erik XIV, 1560-1568


Hedlingers regentlängd, Nr 45, Erik XIV, 1560-1568, Brons
ERICVS XIV D G REX SVECIAE
45 F NAT 1533 C 1561 COMITVM ET BARON DIGNITATES INTROD REVALIA CAPTA CVM DANIS CERTAMEN OB REGIMEN SAEVIVS REGNO PRIV 1568 M 1577

Hedlingers regentlängd, Nr 46, Johan III, 1568-1592


Hedlingers regentlängd, Nr 46, Johan III, 1568-1592, Brons
JOHANNES III D G REX SVECIAE
46 F NAT 1537 C 1569 ARMORVM CONTRA MOSCHOS SVCCESSVS INSIDIAE STRVCTAE RELIGIONI M 1592

Hedlingers regentlängd, Nr 49, Gustav II Adolf, 1611-1632


Hedlingers regentlängd, Nr 49, Gustav II Adolf, 1611-1632, Brons
GVST ADOLPH D G REX SVECIAE
49 F NAT 1594 C 1617 FOEDERIBVS PRVDENTER INITIS BELLISQVE SVMMA FORTITVDINE GESTIS AMPLITVDINEM REGNO SECVRITATEM GERM SIBIQ GLOR IMMORT ADQVISIVIT M AD LVTZ 1632

 Hedlingers regentlängd, Nr 53, Karl XII, 1697-1718


Hedlingers regentlängd, Nr 53, Karl XII, 1697-1718, Brons
CAROLVS XII D G REX SVECIAE
53 F NAT 1682 VNCTVS 1697 ORBEMCHRIST PACVII SED LACESSITVS 1700 DANOR MOSCHOR POLONOR SAXONVM ET OMNIS TANDEN ADVERSITATIS SVPERATOR MAX M 1718


Utdrag ur Hildebrands "Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespenningar Praktmynt och Belöningsmedaljer"


MINNESPENNINGAR

ÖFVER

SVERIGES REGENTER FRÅN BJÖRN PÅ HAGA TILL FREDRIK I.

EFTER FÖRSLAG AF

CARL REINHOLD BERCH

GRAVERADE AF

JOHAN CARL HEDLINGER, DANIEL FEHRMAN,
CARL GUSTAF FEHRMAN
och PER HENRIK LUNDGREN.

...
Hedlinger grep år 1734 verket an, men hann icke sjelf gravera flera än titelmedaljen och dedikationsmedaljen (n. 56) samt n. 1, 30-55. Hans lärjunge och efterträdare i medaljörssysslan Daniel Fehrman graverade n. 7, 8, 10-29. Sonen Carl Gustaf Fehrman fortsatte på 1780- och 1790-talet med gravering af n. 2, 3, 5, 6 och fråns. till n. 54. a. och 55. N. 9 graverades 1842 af Per Henrik Lundgren. Endast n. 4 har icke blifvit graverad. Åtsidorna till n. 8, 11, 30, 38, 41, 44, 45, 49, 50, 52, 53 hafva blifvit omgraverade, n. 8 och 45 med C. G. Fehrmans signatur, de öfriga osignerade, men sannolikt alla arbetade af densamme eller af fadern. En eller annan frånsidas stamp har äfven blifvit omgraverad. Alla stamparne, med undantag af frånsidans stamp till n. 54. a., förvaras på K. Myntet. Stamparne till åtsidan af n. 11, 14, 16, 17, 19, 24, 29, 35, 37, 39, 43, 49, 55, 56 samt till frånsidan af n. 15, 32, 43, 54 äro alla mer eller mindre skadade.

Alla medaljerna äro af lika storlek (11 lin. = 8:e storleken), stundom något litet varierande till följd deraf att de icke äro präglade i ring. För att förstå inskrifterna på frånsidan torde icke behöfvas annan förklaring än den som lemnas på titelmedaljen, neml. att F. betyder filius (son); F. frater (broder); N. nepos (barn af broder eller syster eller af deras barn); E. electus (vald); C. coronatus (krönt); M. mors naturalis (naturlig död); M. mors violenta (våldsam död).

Af dessa medaljer eger Kongl. Myntkabinettet 2 exemplar i brons af titelmedaljen samt n. 1, 30-55 och dedikationsmedaljen (n. 56); ett ex. i silfver, ett i brons af n. 2, 5--8, 10--29 och 54. a.; ett ex. i silfver af n. 9; ett ex. i brons af n. 3; - alla slagna med de ursprungliga stamparne, utom bronsexemplaret af n. 8. Riksbankens samling eger en fullständig serie i silfver, alla, utom n. 30, 38, 41, 50 och 52, slagna med ursprungliga åtsidor.

Utdrag där Karlsteens, Hartmanns och Enhörnings regentlängder kommenteras


ANMÄRKNING.

Medaljerna i de öfriga Svenska regentlängderna äro intagna på behöriga ställen bland hvarje regents öfriga minnespenningar. (Jfr förordet till 1:a delen, pag. V). Den som önskar bibehålla dessa regentlängder oskingrade, återfinner dem under följande n:r.

1. Arv. Karlstens 1:sta Regentlängd (af 17 1/2 lin. diam. = 16:e storl.): Gustaf I, n. 5. Erik XIV, n. 7. Johan III, n. 3. Sigismund, n. 14. Carl IX, n. 9. Gustaf II Adolf, n. 236. Christina, n. 80. Carl Gustaf, n. 37. Carl XI, n. 81. Carl XII, n. 96.

2. Karlstens 2:dra Regentlängd (9 lin. diam. = 6:e storl.), Gustaf 1, n. 2, 4, 6, 7, 9, 14. Erik XIV, n. 1, 3, 6, 8. Johan III, n. 1, 4, 6. Sigismund, n. 15. Carl IX, n. 5, 10, 14. Gustaf II Adolf, n. 1, 4, 7, 225, 237, 238, 239. Christina, n. 2, 11, 15, 18, 21, 23, 45, 74, 81, 102, 106, 115, 117, 119. Carl Gustaf, n. 8, 21, 29, 31, 32, 38, 50, 51. Hedvig Eleonora, n. 7, 8, 9, 1l. Carl XI, n. 26, 33, 47, 56, 59, 62, 72, 80, 82, 90, 94, 98, 104, 108, 111, 121, 124, 132, 135, 140. Ulrika Eleonora d. ä., n. 3, 10, 12, 13, 17, 20. Carl XII, n. 8, 16, 18, 20, 21, 42, 43, 44, 70, (86).

3. C. G. Hartmans Regentlängd (12 1/2 lin. diam. = 10:e storl.). Gustaf I, n. 3. Erik XIV, n. 9. Johan III, n. 5. Sigismund, n. 16. Carl IX, n. 11. Gustaf II Adolf, n. 240. Christina, n. 82.

4. C. Enhörnings Regentlängd (8 lin. diam. = 5:e storl.). Gustaf I, n. 16, 17. Erik XIV, n. 11. Johan III, n. 13. Sigismund, n. 50. Carl IX, n. 19. Gustaf II Adolf, n. 243. Christina, n. 126. Carl X Gustaf, n. 52. Carl XI, n. 141. Carl XII, n. 224. Ulrika Eleonora, n. 22. Fredrik I, n. 80. Adolf Fredrik, n. 52. Gustaf III, n. 18, 99. Gustaf IV Adolf, n. 4.


Senast Uppdaterad: 2008-12-01                Copyright © 2004-2008             http://www.tonysmynt.se/